Privacy beleid

Privacy beleid

Bij het aanmaken van ons privacy beleid werden wij geleid door het verantwoordelijkheidsbesef dat privacy een vereiste is voor het creëren van iemands identiteit. Het maakt deel uit van de fundamentele rechten van ieder mens. Daarom streven wij ernaar de rechten te beschermen van iedereen die ons informatie over zichzelf verstrekt. Om die reden hebben wij de principes van dit privacy beleid samengesteld waarin het verzamelen, verwerken, openbaar maken, delen en wissen van gegevens is opgenomen. Metaprint gaat bij de uitvoering van werkzaamheden af op een aantal wettelijke grondslagen, zoals EU-wetgeving en -voorschriften en de wetgeving van de Republiek Estland.

Gegevens verzamelen en verwerken

Persoonlijke gegevens worden verzameld op basis van een legitiem belang of gegeven toestemming. De verzamelde gegevens over een persoon worden zodanig georganiseerd dat deze op verzoek van het ene systeem naar het andere systeem kunnen worden overgedragen.

Bij het verwerken van persoonlijke gegevens volgen wij de onderstaande principes:

 • Rechtmatigheid en eerlijkheid – persoonlijke gegevens worden op een rechtmatige en eerlijke manier verwerkt;
 • Doelgerichtheid – persoonlijke gegevens worden verzameld op basis van specifiek en expliciet gedefinieerde doelen en worden niet verwerkt op een manier die niet aansluit bij deze doelen;
 • Kwaliteit – persoonlijke gegevens moeten voldoende, relevant en niet overmatig zijn met betrekking tot het doel van de gegevensverwerking.
 • Juistheid – persoonlijke gegevens moeten juist zijn en indien nodig worden bijgewerkt; er zijn redelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens die onjuist zijn vanuit het perspectief van het doel van de gegevensverwerking direct worden verwijderd of gecorrigeerd;
 • Retentie – persoonlijke gegevens worden op een zodanige manier bewaard dat een persoon alleen kan worden geïdentificeerd voor zolang dat nodig is om het doel van de gegevensverwerking te bereiken;
 • Veiligheid – persoonlijke gegevens worden verwerkt op een manier die de veiligheid ervan garandeert, waaronder bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van gegevens, door relevante technische en organisatorische maatregelen te implementeren.

Persoonlijke gegevens van personen die solliciteren op een vacature of stageplaats

Voor personen die hebben gesolliciteerd op een vacature of stageplaats gaan we af op de informatie die is verstrekt door de kandidaat en gegevens die zijn verzameld uit openbare bronnen. Op basis van het principe van goed vertrouwen, gaan wij ervan uit dat:

 • wij contact mogen opnemen met personen die door de kandidaat zijn genoemd als referentie;
 • de kandidaat het recht heeft te weten welke gegevens wij over hem of haar hebben verzameld. Kandidaten hebben tevens recht op toegang tot de verzamelde gegevens en hier een uitleg over te geven/bezwaar tegen te maken;
 • informatie over andere kandidaten wordt niet openbaar gemaakt;
 • in het geval de betreffende kandidaat niet wordt gekozen voor de vacature zullen wij de gegevens op basis van toestemming, indien nodig, bewaren;
 • toegang tot informatie van kandidaten is beperkt (d.w.z. dat deze niet openbaar toegankelijk is). De informatie kan alleen bij uitzondering en conform de wet worden geraadpleegd door derden (waaronder bevoegde instanties).

Veiligheidsmaatregelen voor de bescherming van persoonlijke gegevens

Wij hebben de nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om persoonlijke gegevens te beschermen teneinde:

 • onbevoegde personen toegang te weigeren tot apparatuur die wordt gebruikt voor de verwerking van persoonlijke gegevens;
 • ongeoorloofd lezen, kopiëren, wijzigen of vernietigen van gegevens van opslagmedia te voorkomen;
 • ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens en raadpleging, wijziging of verwijdering van opgeslagen persoonlijke gegevens te voorkomen;
 • het gebruik van het gegevensverwerkingssysteem door onbevoegde personen via apparatuur voor datacommunicatie te voorkomen;
 • toegang te bieden aan een gebruiker met geautoriseerde toegang tot een geautomatiseerd gegevensverwerkingssysteem, beperkt tot persoonlijke gegevens waartoe hem of haar toegang is verleend;
 • het mogelijk te maken om te verifiëren met welke instanties de persoonlijke gegevens zijn gedeeld of aan wie toegang is verleend tot de persoonlijke gegevens en met welke instanties deze gegevens kunnen worden gedeeld of voor wie deze toegankelijk kunnen worden gemaakt;
 • het mogelijk te maken om te verifiëren welke persoonlijke gegevens zijn ingevoerd in het geautomatiseerde gegevensverwerkingssysteem en met welke reden en door wie deze zijn ingevoerd;
 • ongeoorloofd lezen, kopiëren, wijzigen of vernietigen van persoonlijke gegevens te voorkomen tijdens een proces van gegevensoverdracht of vervoer van opslagmedia;
 • het mogelijk te maken om geïnstalleerde gegevensverwerkingssystemen te herstellen in geval van een storing;
 • de werking van het gegevensverwerkingssysteem te garanderen en om eventuele storingen in de werking te rapporteren;
 • vervorming van persoonlijke gegevens te voorkomen als gevolg van systeemuitval.

Inzicht krijgen in de gegevens die we over u bewaren

Iedereen heeft recht op toegang tot de gegevens die we over hem/haar hebben verzameld. Wij verstrekken alleen gegevens en documenten na indiening van een handgeschreven of digitaal ondertekend verzoek, zodat we zeker zijn van uw identiteit wanneer wij persoonlijke informatie verstrekken.

U hebt tevens het recht om te vragen om een aanpassing van onjuiste persoonlijke gegevens of om bezwaar aan te tekenen tegen onze verwerking van uw persoonlijke informatie (wanneer wij niet langer een wettelijke grondslag hebben om uw persoonlijke informatie te gebruiken). Hiervoor kunt u een handgeschreven of digitaal ondertekende aanvraag indienen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen. Wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke verwerkingsdoel is er geen legitiem belang meer om de gegevens te raadplegen, of wanneer het gegevenssubject zijn of haar toestemming heeft ingetrokken, zullen wij de persoonlijke gegevens verwijderen of deze niet langer verwerken.

Cookiebeleid

De website van Metaprint www.metaprint.com maakt gebruik van cookies (ook bekend als HTTPS-cookies). Metaprint gebruikt cookies voor statistieken over bezoeken aan de website om een verbeterde gebruikerservaring te kunnen bieden. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens en dit betekent dat Metaprint de bezoekers van de website niet kan identificeren.

Een cookie is een klein blok gegevens in de vorm van tekst in uw webbrowser dat wordt verstuurd door de website naar het cookiebestand op uw computer. U kunt altijd beslissen of u cookies in uw browser wilt toestaan of niet. Als u geen cookies wilt, kunt u uw webbrowser configureren om cookies automatisch uit te schakelen of u te informeren op het moment dat een webpagina toestemming vraagt voor het toevoegen van een cookie. Raadpleeg de helpfunctie van uw webbrowser voor de benodigde instellingen. Wanneer u vragen hebt over het privacybeleid van Metaprint, kunt u contact met ons opnemen via info@metaprint.com.