Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika kujundamisel oleme juhindunud vastutusest, et privaatsus on enese kehtestamise ja oma identiteedi loomise esmatähtis tingimus, mis kuulub iga inimese fundamentaalsete õiguste hulka. Seepärast oleme põhjusega seadnud eesmärgiks kaitsta nende inimeste õigusi, kes annavad meile enda kohta andmeid. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mille sisuks on isikuandmete kogumine, töötlemine, avaldamine, edastamine ja kustutamine. Oma tegevuses juhindume kehtivatele Euroopa Liidu (EL) õigusaktidele ja määrustele ning Eesti Vabariigi (EV) seadustele.

ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

Isikuandmeid kogutakse kas õigustatud huvi või nõusoleku alusel. Füüsilise isiku kohta kogutud andmed on korrastatud selliselt, et nõudmisel on neid võimalik teisaldada ühest süsteemist teise.

Isikuandmete töötlemisel järgime põhimõtteid:

 • seaduslikkus ja õiglus – isikuandmeid töödeldakse seaduslikult ja õiglaselt;
 • eesmärgikohasus – isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
 • kvaliteet – isikuandmed peavad olema piisavad ja asjakohased ning ei tohi olla ülemäärased andmetöötluse eesmärkide suhtes;
 • õigsus – isikuandmed peavad olema õiged ja vajaduse korral ajakohastatud; mõistlike meetmetega tagatakse, et andmetöötluse eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutatakse või parandatakse viivitamata;
 • säilitamine – isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekti tuvastada üksnes seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;
 • turvalisus – isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab nende turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kadumise, hävimise või kahjustumise eest, rakendades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

TÖÖLE VÕI PRAKTIKALE KANDIDEERIJATE ISIKUANDMED

Meile tööle või praktikale kandideerimisel lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest kogutud andmetest. Hea usu põhimõttest lähtuvalt eeldame, et:

 • kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda;
 • kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud, samuti on tal õigus meie kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi-vastuväiteid;
 • teiste kandidaatide andmeid ei avaldata;
 • Kui Te ei osutunud valituks, säilitame vajaduse korral Teie nõusolekul Teie andmed;
 • kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info (st. need ei ole avalikult kättesaadavad), millele kolmandad isikud (sh. pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult erandkorras ning seaduses sätestatud juhtudel.

KÜPSISED

Metaprindi koduleht www.metaprint.com kasutab küpsiseid (tuntud ka kui HTTPS-küpsis, inglise keeles „cookies“, „HTTPS cookie“).  Metaprint kasutab küpsiseid kodulehe külastuse statistika saamiseks parema veebilehe kasutajakogemuse tagamise eesmärgil. Küpsistega me ei kogu isikustatud andmeid, seega ei ole Metaprindil võimalik tuvastada kodulehe külastajaid.

Küpsis on väike tekstikujuline andmeplokk Teie veebilehitsejas, mille veebileht saadab Teie arvutis olevasse küpsiste faili. Te saate alati ise otsustada, kas küpsised Teie veebilehitsejas lubada või mitte. Kui Te küpsiseid ei soovi, võite seadistada oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab Teile iga kord, kui veebileht palub luba küpsise lisamiseks. Vajalike seadistuste tegemiseks palun vaadake oma veebilehitseja abi funktsiooni.

Täiendavate küsimuste korral seoses Metaprindi privaatsuspoliitikaga palume meiega ühendust võtta meiliaadressil info@metaprint.com.

ISIKUANDMETE KAITSE TURVAMEETMED

Oleme võtnud kasutusele ning rakendanud vajalikke organisatsioonilisi ja tehnilisi turvameetmeid isikuandmete kaitseks, et:

 • keelata volitamata isikute juurdepääs isikuandmete töötlemiseks kasutatavatele andmetöötlusseadmetele;
 • ära hoida andmekandjate omavoliline lugemine, kopeerimine, muutmine ja kõrvaldamine;
 • ära hoida isikuandmete omavoliline sisestamine ja säilitatavate isikuandmetega tutvumine, nende muutmine või kustutamine;
 • ära hoida andmetöötlussüsteemi kasutamine andmesidevahendite abil volitamata isikute poolt;
 • tagada juurdepääs automatiseeritud andmetöötlussüsteemi kasutamise luba omavale kasutajale üksnes nendele isikuandmetele, mida hõlmab tema juurdepääsuluba;
 • tagada võimalus tõendada ja kindlaks määrata, millistele asutustele on isikuandmeid andmesidevahendite kaudu edastatud või kättesaadavaks tehtud ja millistele asutustele võib neid edastada või kättesaadavaks teha;
 • tagada võimalus tõendada ja kindlaks teha, milliseid isikuandmeid on automatiseeritud andmetöötlussüsteemi sisestatud ning millal ja kes need on sisestanud;
 • ära hoida isikuandmete loata lugemine, kopeerimine, muutmine või kustutamine isikuandmete edastamise või andmekandjate vedamise ajal;
 • tagada võimalus paigaldatud andmetöötlussüsteeme katkestuse korral taastada;
 • tagada andmetöötlussüsteemi toimimine ja selle ilmnevatest toimimisvigadest teavitamine;
 • ära hoida isikuandmete moonutamine süsteemirikete tagajärjel.

KUIDAS SAAB TUTVUDA ENDA KOHTA KÄIVATE ANDMETEGA?

Igal inimesel on õigus tutvuda meile esitatud andmetega, mida me oleme kogunud. Väljastame andmeid ja dokumente ainult omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotluse esitamisel, et oleksime isikuandmeid väljastades veendunud Teie isikusamasuses.

Samuti on Teil õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja enda isikuandmete töötlemise lõpetamist (kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust). Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

ÕIGUS OLLA UNUSTATUD

Kui hoiustatud andmeid ei lähe enam nende esialgsetel eesmärkidel vaja, puudub avalik huvi andmete kättesaadavuse vastu või isik soovib lihtsalt oma nõusoleku tagasi võtta, siis kustutame andmed või lõpetame nende kasutamise.