Ebaeetilise või ebaseadusliku käitumise teavituskanal

Ebaeetilise või ebaseadusliku käitumise teavituskanal

Meie organisatsiooni jaoks on ausus ja avatus väga olulised. Soovime, et Metaprint oleks meie töötajate ja koostööpartnerite jaoks turvaline ning usaldusväärne keskkond, kus ette tulevatele muredele pööratakse tähelepanu ning leitakse lahendusi. Seetõttu palume alloleva vormi kaudu meid teavitada Metaprindiga seotud väärkäitumisest: ebaeetiline ja/või ebaseaduslik tegevus; diskrimineerimine, ahistamine, võimu kuritarvitamine; ohutusnõuete eiramine, mis seab ohtu töötajate või avalikkuse turvalisuse; tööõiguse rikkumised; looduskeskkonnale kahju tekitamine või selle tekkimise oht; muu siin nimetamata tegevus, mis on vastuolus seaduste ja meie organisatsiooni väärtustega. Juhtumite lahendamisele aitab kaasa olukorra võimalikult täpne kirjeldamine. Valeinformatsiooni esitamine on taunitav. Tagakiusamise vältimiseks tagame teataja konfidentsiaalsuse. Teavituskanalisse sisestatud infot näeb ainult meie organisatsiooni omanik Martti Lemendik.